ulthon_admin的顶部是模块切换菜单,只会改变左侧的菜单栏,并不会影响主要页面内容。如果你希望切换模块时,默认打开左侧菜单的第一项,可以这样做:

找到文件:public\static\plugs\lay-module\layuimini\miniMenu.js

给listen方法中的菜单模块切换回调中,增加下面的代码:

var targetFirst = $("#" + menuId).find('[layuimini-href]').first();

targetFirst.trigger('click')

最终代码类似如下:

/**
* 监听
*/
listen: function () {

  /**
  * 菜单模块切换
  */
  $('body').on('click', '[data-menu]', function () {
    var loading = layer.load(0, { shade: false, time: 2 * 1000 });
    var menuId = $(this).attr('data-menu');

    // header
    $(".layuimini-header-menu .layui-nav-item.layui-this").removeClass('layui-this');
    $(this).addClass('layui-this');
    // left
    $(".layuimini-menu-left .layui-nav.layui-nav-tree.layui-this").addClass('layui-hide');
    $(".layuimini-menu-left .layui-nav.layui-nav-tree.layui-this.layui-hide").removeClass('layui-this');
    $("#" + menuId).removeClass('layui-hide');
    $("#" + menuId).addClass('layui-this');

    // 新增下面两行
    var targetFirst = $("#" + menuId).find('[layuimini-href]').first();

    targetFirst.trigger('click')

    layer.close(loading);
  });
    .......

原文标题:切换模块时直接切换内容

原文文档:ulthon_admin

原文地址:https://doc.ulthon.com/read/augushong/ulthon_admin/62fb475495571/zh-cn/2.x.html

原文平台:奥宏文档

2.x